Προσωπικά Δεδομένα

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Αρθρο 11 – παρ. 1 – Ν. 2472/97)

Ο παιδότοπος TOYS LAND υποχρεούται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να ενημερώσει τα ακόλουθα:
Ο παιδότοπος TOYS LAND είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του πελάτη / μέλους.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

1) Η από μέρους του παιδότοπο TOYS LAND παροχή υπηρεσιών (party κα.) προς τους πελάτες / μέλη του.

2) Η ενημέρωση του εγγεγραμμένου πελάτη / μέλους για νέες υπηρεσίες, προσφορές και προιόντα του παιδότοπου TOYS LAND και των συνεργατών του.

3) Η στατιστική ανάλυση των ως άνω στοιχείων έτσι ώστε ο παιδότοπος TOYS LAND να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τους πελάτες / μέλη του γενικά και ειδικά για τον κάθε ένα.

4) Η ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών προβολής των υπηρεσιών του παιδότοπου TOYS LAND προς τους πελάτες / μέλη του.

 5) Η ενημέρωση πελατών / μελών του παιδότοπου TOYS LAND για διενεργούμενες από αυτόν εκδηλώσεις.

6) Η συμμετοχή των πελατών / μελών σε κληρώσεις και διαγωνισμούς που διενεργεί ο παιδότοπος TOYS LAND.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

1) η Διοίκηση και συνεργάτες του παιδότοπου (πχ. Lego).
2) οι εταιρείες έρευνας καταναλωτικής συμπεριφοράς οι οποίες θα διεξάγουν στατιστικές έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προιόντα του παιδότοπου TOYS LAND.
3) οι εταιρίες αποστολής / διανομής των δώρων σε περίπτωση επιτυχίας του πελάτη / μέλους στον διαγωνισμό ή σε κλήρωση αυτού.
4) οι εταιρίες οι οποίες προβαίνουν σε εμφακέλλωση και αποστολή προωθητικού / ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες του παιδότοπου TOYS LAND.
5) δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται ο παιδότοπος TOYS LAND να ανακοινώσει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο πελάτης / μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί ο παιδότοπος TOYS LAND και τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97, προκειμένου να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον παιδότοπο TOYS LAND.

Με το παρόν, ο πελάτης / μέλος αποδέχεται όλα τα παραπάνω ενώ έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 2472/97.

Ο παιδότοπος TOYS LAND είναι μία υπηρεσία της KIDSFUNLEADER ΙΚΕ. Αρμόδιος για τη διεκπεραίωση αιτημάτων και αντιρρήσεων είναι ο Διαχειριστής της Εταιρίας τηλ. Επαφής 210 2843500.